smluvní kurzy

 

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A REKLAMACÍ UŽIVATELŮ
(REKLAMAČNÍ ŘÁD SMĚNÁRNA UHERSKÝ BROD)


 

Každý klient společnosti MARMI s.r.o. - Směnárna (dále jen "Společnost") má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými směnárenskými službami či chováním zaměstnanců Společnosti a to formou reklamace nebo stížnosti.


 

Pro účely těchto pravidel se

 • reklamací rozumí požadavek klienta, aby Společnost napravila, dle názoru klienta, nesprávný postup související se směnou měn.

 • stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta s poskytnutou službou, s jednáním zaměstnance Společnosti, s postupem vyřízení reklamace, s obchodními podmínkami apod.

 

Náležitosti reklamace a stížnosti

 

Reklamace

Reklamace musí obsahovat:

 • výstižné označení předmětu reklamace

 • identifikační údaje klienta

 • kontaktní adresu, popřípadě telefonické nebo emailové spojení pro upřesňující dotazy

 • ujednání, že údaje uvedené v reklamaci jsou úplné a pravdivé

 • podpis klienta.

Reklamaci je třeba doložit dokladem, který jednoznačně identifikuje reklamovaný úkon, doklad o hotovostní operaci, dokládajícím oprávněnost reklamace. Společnost je oprávněna požadovat předložení dalších dokladů a/nebo poskytnutí dalších informací.

Společnost je povinna doložit, že byl dodržen postup, který umožňuje ověřit, že tato hotovostní směna byla správně zaznamenána, zaúčtována, a že nebyla ovlivněna technickou poruchou nebo jinou závadou.

Stížnost

Doporučujeme, aby stížnost obsahovala:

 • výstižné označení předmětu stížnosti,

 • identifikační údaje klienta

Pokud je to možné, doporučujeme stížnost doložit příslušným dokladem o předmětu stížnosti.

 

 

Způsob podání reklamace a stížnosti


 

Klient může reklamaci a stížnost podat jedním z následujících způsobů:

 • osobně nebo písemně na obchodním místě Společnosti. Při osobním podání obdrží klient v případě reklamace kopii podané reklamace s vyznačením data přijetí reklamace, potvrzenou pracovníkem Společnosti a razítkem Společnosti,

 • písemně na adresu:
  MARMI s.r.o., Moravská 81, 688 01, Uherský Brod

 

Lhůty pro uplatnění reklamace a stížnosti

 

Reklamace

Reklamaci doporučujeme uplatnit bez zbytečného odkladu po obdržení informace, která je podnětem k podání reklamace.


 

Reklamace hotovostních transakcí doporučujeme uplatnit nejlépe ihned na pokladně směnárny Společnosti.


 

Upozornění: Klient je povinen vždy přepočítat hotovost a zkontrolovat správnost údajů na pokladním dokladu (odpočtu, příjmovém nebo výdajovém dokladu) ihned. Pokud se klient u vkladu do výše ekvivalentu 1 000 EUR nebude identifikovat, může být vyřízení reklamace ztíženo, výsledkem může být i zamítnutí reklamace.

Stížnost

Stížnost by měla být podána bez zbytečného odkladu. Doporučujeme podaní stížnosti nejpozději do 30 kalendářních dnů od vzniku podnětu k podání stížnosti.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace a stížnosti

 

Reklamace

Lhůta pro vyřízení reklamace je nejdéle do 30 dnů od obdržení reklamace Společností.

Pokud se reklamaci nepodaří v uvedených termínech vyřídit, Společnost klienta informuje o dalším postupu, zejména o nejbližším termínu, v němž jeho reklamace může být vyřízena.

Stížnost

Stížnosti jsou zpracovány v co nejkratší možné době. Společnost zpravidla odpovídá na přijaté stížnosti do 15 pracovních dnů od jejich obdržení.

Pokud se stížnost nepodaří v uvedených termínech úspěšně vyřešit, Společnost klienta informuje o důvodech prodlevy a předpokládaném datu vyřešení.

Do lhůty pro vyřízení reklamace/stížnosti se nezapočítává doba, během které klient doplňuje informace požadované Společností.

 

Informace o vyřízení reklamace a stížnosti

 

Reklamace

Společnost zašle klientovi odpověď písemně – poštou nebo elektronicky.

Stížnost

Společnost sdělí klientovi odpověď písemně – poštou, elektronicky nebo telefonicky.

Písemnou odpověď na stížnost Společnost zašle klientovi pouze v případě, že tato forma odpovědi je klientem požadována.

Náklady spojené s vyřizováním reklamací/stížností uplatněných klienty nese Společnost.


 

Řešení sporů


 

Pokud klient není s vyřízením reklamace spokojen, může se obrátit na vedení MARMI s.r.o. Markétu Pavlackou tel. 724329785

Spory vzniklé v rámci reklamačního řízení nebo při řešení stížnosti mohou být řešeny:

 

Klient je oprávněn podat stížnost České národní bance nebo podat návrh na řešení sporu Kanceláři finančního arbitra.

 

Adresy:

 

 • Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

 • Kancelář finančního arbitra, Legerova 69, 110 00 Praha 1

 

Závěrečná ustanovenÍ


 

Vyřizování ostatních reklamací a stížností se řídí obecně závaznými právními předpisy.


 

Tato Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací uživatelů (Reklamační řád) jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.smenarna-uhersky-brod.cz a na pobočkách Společnosti a jsou účinná ode dne 02.01.2017

 

Vyhledávání

Kontakt

Směnárna Uherský Brod Směnárna vedle hotelu Monde
Moravská 81 (bývalá Těšovská)
Uherský Brod
688 01
GPS: 49.0251953N, 17.6487597E


Provozovatel: MARMI s.r.o.
Odpovědná vedoucí:
Markéta Pavlacká
724 329 785
704 161 000